Μεθοδολογία Υλοποίησης  

Το έργο υλοποιείται μέσω τριών υποέργων, στα οποία συγκαταλέγονται όλες οι απαραίτητες δράσεις και ενέργειες με τις οποίες θα πραγματοποιείται συστηματικά και αποτελεσματικά η υποστήριξη του ιδρύματος σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων Διοίκησης. Επιπλέον, μέσω των προτεινόμενων δράσεων εξασφαλίζεται η επιτυχής υλοποίηση του Υφιστάμενου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου, καθώς και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Το έργο υλοποιείται γύρω από τρεις άξονες που στόχο έχουν την ολοκληρωμένη κάλυψη των απαιτήσεων της πρόσκλησης και την ταυτόχρονη και συνδεδεμένη εξέλιξη και υλοποίησή τους. Με την υλοποίηση του έργου, επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση και η δημιουργία μίας αποτελεσματικής και πλήρως στελεχωμένης Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού. Το έργο βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και εφαρμοσμένα μοντέλα διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού και δομείται αναλόγως. Ειδικότερα, τα υποέργα είναι:  

1

Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου 

2

Υπηρεσίες υλοποίησης στρατηγικού σχεδιασμού  

3

Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας

Οι κύριες δράσεις είναι:  

Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού Καταγραφή κατάστασης και Στρατηγική Ανίχνευσης  Υποστήριξη και Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού              Σχεδιασμός και Διαμόρφωση Νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού          Ολοκληρωμένος Έλεγχος και Παρακολούθηση Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Εξοπλισμός και Οργάνωση Γραφείου Εξωστρέφεια και Στρατηγικές Αποστολές Δράσεις Διάχυσης και Δημοσιότητας  

Σημειώνεται ότι το Πληροφοριακό Σύστημα θα δομηθεί κατάλληλα ώστε να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα στοιχεία/δεδομένα που περιλαμβάνονται στο πρότυπο της προγραμματικής συμφωνίας. Επίσης, θα ληφθεί μέριμνα για τη διαλειτουργικότητά του με άλλα υφιστάμενα ΠΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου απαιτείται, καθώς και με το ΠΣ της ΕΘ.Α.Α.Ε.