Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει κύριο σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής του ικανότητας για τη διαμόρφωση, διαχείριση και παρακολούθηση σχεδίων στρατηγικής καθώς και την άμεση και έγκυρη υποστήριξη των αρμόδιων οργάνων για τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο του έργου συμπεριλαμβάνονται οι δράσεις Υποστήριξης και Εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δράσεις και ενέργειες με τις οποίες θα πραγματοποιείται συστηματικά και αποτελεσματικά η υποστήριξη του ιδρύματος σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων Διοίκησης. Επιπλέον, συγκαταλέγονται οι δράσεις Υποστήριξης και Υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού, όπου μέσω των προτεινόμενων δράσεων εξασφαλίζεται η επιτυχής υλοποίηση του Υφιστάμενου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα θα σχεδιασθεί και θα διαμορφωθεί ο Νέος Στρατηγικός Σχεδιασμός του. Τελευταίο μέρος και απώτερος σκοπός και αποτέλεσμα όλων η διαμόρφωση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου του Ιονίου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, μέσω όλων των ταυτόχρονων διαδικασιών στο πλαίσιο του έργου, η Μονάδα θα εκπονήσει το Νέο Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλες τις τάσεις και τις διεθνείς πρακτικές, με γνώμονα την συνεχή ανάπτυξη και την εξωστρέφεια. Όλες οι δράσεις και οι διαδικασίες της Μονάδας θα υποστηρίζονται από το Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου, για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας και την ακριβή καταγραφή δεδομένων και την αποτελεσματικότερη εξαγωγή συμπερασμάτων από την επεξεργασία τους.

Το έργο βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και εφαρμοσμένα μοντέλα διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού και δομείται αναλόγως.

Μονάδα Στρατιγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου
(υποέργο 1)

Υπηρεσίες Υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδιασμού
(υποέργο 2)

Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας
(υποέργο 3)